Creme de la creme...

Temat: UWM UMK ??
Kto składa papiery na UWM a kto na UMK Odnośnie UWM Witam! Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie wymagane są następujące dokumenty: a/ podanie (na formularzu), b/ świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną c/ kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2). d/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM, e/ odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). 2. Dokumenty należy złożyć w terminie do 8 lipca 2009r. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów: a/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, b/ fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym, c/ trzy fotografie o wymiarach 35 x ... w harmonogramie rekrutacji - tabela 3, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów. 4. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.
Źródło: owsizekonomia.fora.pl/a/a,677.htmlTemat: Bieżące sprawy
Od 3 listopada obowiązują nowe wzory podań do Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu i do Dyrektora Instytutu Politologii. W gablotach na terenie uczelni i na stronie internetowej jest umieszczone ogłoszenie dotyczące tej sprawy. Podania studenckie W związku z powstaniem Instytutów podania studenckie należy kierować do odpowiednich władz w zależności od sprawy. Podania do Dziekana Wydziału Pedagogicznego: -przyjęcie pracy dyplomowej i wyznaczenie recenzenta -urlop dziekański -skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji -przeniesienie -zmiana kierunku lub formy studiów -egzamin komisyjny -podjęcie drugiego kierunku studiów Podania do Dyrektora Instytutu: -zmiana specjalności -warunkowe zaliczenie semestru -powtarzanie semestru, roku -dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu w języku obcym -pozostałe sprawy studenckie 1.Wszystkie podania studenckie należy składać w Sekretariacie Instytutu w godzinach urzędowania celem zarejestrowania w Rejestrze Podań Studenckich. -Studenci kierunku pedagogika i praca socjalna składają podania w Sekretariatach Instytutu Nauk o Wychowaniu. -Studenci kierunku politologia składają podania w Sekretariacie Instytutu Politologii. 2.Każdy student zobowiązany jest do osobistego zapoznania się z decyzją w swoim Sekretariacie w godzinach urzędowania. Nowe wzory podań do Dyrektora Instytutu Nauk o Wychowaniu i Dyrektora Instytutu Politologii są dostępne na stronie internetowej: Studenci-Wzory dokumentów http://www.ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow-page_47.html
Źródło: aniolkiignacego.fora.pl/a/a,47.html


Temat: Pytanie
siema Wie ktos moze jak napisac podanie o rezygnacje ze studiow ma moze ktos jakis wzor czy cos z gory dzieki (chyba w dobrym dziale napisalem ten temat ) Pozdro
Źródło: forum.typosfera.pl/viewtopic.php?t=1558


Temat: kiedy wnieść opłatę rekrutacyjną? odp!!!
§ 12 1. Do postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach/specjalnościach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może być dopuszczona osoba, która: 1. zarejestrowała się w systemie Internetowej Rekrutacji, 2. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej, oraz spełnia wymagania określone w § 2. 2. Zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów na studia związane z Internetową Rekrutacją, wykaz wymaganych dokumentów oraz terminy rejestracji i składania dokumentów określi Rektor w zarządzeniu w ... opłaty na konto Uniwersytetu. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat. § 26 1. Po formalnej akceptacji przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w systemie ... zakwalifikowania na I rok studiów. 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do doręczenia Komisji - w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego - kompletu wymaganych dokumentów. ... nie data stempla pocztowego. Nie spełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów. § 4. Wykaz wymaganych dokumentów: 1. wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (w przypadku kandydatów z nową maturą, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, również uzyskane później aneksy do świadectwa dojrzałości), 3. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz odpis lub poświadczoną przez UAM kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, 4. ... będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów przedmiotowych i ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów w tym trybie, 7. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku/specjalności studiów według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, 8. 2 fotografie kolorowe o wymiarze 37 x 52 mm oraz 1 fotografia kolorowa w formie cyfrowej o rozdzielczości...
Źródło: uampoznan.fora.pl/a/a,1024.html


Temat: Egzminy wstępne na 2. stopień
Cytat: Studia stacjonarne II stopnia ■ Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra, z wyjątkiem kierunku towaroznawstwo, gdzie studia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (po studiach inżynierskich I stopnia). ■ Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia: ■ Warunki i tryb rekrutacji określa Uchwała nr 9/2009 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2009 r. ■ Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia mają osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. ■ Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywać się będzie na podstawie egzaminu wstępnego: ... ekonomia, - europeistyka, - finanse i rachunkowość, - gospodarka i administracja publiczna, - gospodarka przestrzenna, - międzynarodowe stosunki gospodarcze, - międzynarodowe stosunki gospodarcze - specjalność International Business (studia realizowane w języku ... ■ Egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia odbędzie się 15 lipca 2010 r. Do egzaminu wstępnego zostaną dopuszczone wszystkie osoby, zainteresowane podjęciem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w tym również kandydaci nie posiadający jeszcze tytułu magistra, licencjata lub inżyniera (patrz pkt 3 etap I). Po egzaminie wstępnym zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych do przyjęcia, a warunkiem przyjęcia na studia będzie doręczenie do dnia 24 września 2010 r. dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 3 etap II. 3.Termin składania dokumentów: ■ I etap: Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych, dokonują wyłącznie rejestracji w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) oraz dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie: - od 21 czerwca do 9 lipca 2010 r. Ankieta będzie dostępna na stronie: rekrutacja.uek.krakow.pl ■ II etap: Po ogłoszeniu w dniu 20 lipca 2010 r. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia w terminie od 13 do 24 września 2010 r. następujących dokumentów: 1) podanie i curriculum vitae (cv) wypełnione według ustalonego wzoru (formularze znajdują się w teczce), 2) wydruk wypełnionej w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) ankiety osobowej, 3) oryginalny odpis albo poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich łącznie z suplementem, 4) świadectwo dojrzałości w oryginale (może być również ... dowodów osobistych. ■ Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. ■ Dokumenty wymagane w II ... także sprzedaż wysyłkową z zamówieniami przez Internet: zamów on-line. ■ Osoby podejmujące studia w Uniwersytecie Ekonomicznym zobowiązane będą do wniesienia za pośrednictwem banku opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej i indeksu,...
Źródło: uek.x.pl/viewtopic.php?t=885